Fine arts of Fergana valley. A guide to local arts and painters for real connoisseurs.

Home Art Gallery News History Artists Photo Gallery About usHome
Art Gallery
News
History
Artists
Photo Gallery
About us
Site Map
Alisher Hamidov Irina Batova
   
Eugene Zubarev Vladimir Puchkovsky
   
Lubov Semizorova Valentin Bizyaev
   
Erkin Vorobyev Erkin Kuvandikov
   
Gregory Kohelet Vyacheslav Useinov
   
Abdumajid Akbarov Gennady Bogdanov
   
Lev Snegirev Alexander Uzlov
   
Nikolai Glavyuk Anatoly Kapzan
   
Boris Zhurkin Vassily Mishenko
   
Gennady Bezzubov Fedor Ibryaev
   
Leonid Panchenko Vladimir Puchkovsky, Sr.
   
Peter Nikiforov Mikhail Yantsin

Home / Art Gallery / News / History / Artists / Photo Gallery / About us